Kdaj, kako?

RAZPIS ZA VPIS

Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na spletnih straneh VPIS, MVZI in spletnem portalu eVŠ

31. januar 2024

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan

petek, 16. in sobota, 17. februar 2024

PRVI PRIJAVNI ROK

E-prijava na spletnem portalu eVŠ

od 20. februarja do 20. marca 2024

Objava podatkov prve prijave in omejitve vpisa

najkasneje do 3. aprila 2024

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (sklep je objavljen na portalu eVŠ)

do 22. julija 2024

Pritožbeni rok – prvi rok

15 dni od vročitve sklepov na portalu eVŠ

DRUGI PRIJAVNI ROK

Objava prostih mest za drugi prijavni rok

20. avgust 2024

E-prijava na spletnem portalu eVŠ

od 21. do 27. avgusta 2024

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (sklep je objavljen na portalu eVŠ)

do 23. septembra 2024

Pritožbeni rok – drugi rok

15 dni od vročitve sklepov na portalu eVŠ

MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH VPISNIH MEST

Objava prostih mest v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest

24. september 2024

E-prijava na spletnem portalu eVŠ

od 25. do 26. septembra 2024 do 10. ure

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (sklep je objavljen na portalu eVŠ)

do 27. septembra 2024

VPIS V PRVI LETNIK

Vpis sprejetih v prvem roku

od 23. julija do najkasneje
16. avgusta 2024

Vpis naknadno sprejetih po prvem roku

do 20. septembra 2024

Vpis sprejetih v drugem roku

od 24. do 30. septembra 2024

Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest

do 30. septembra 2024

Vpis naknadno sprejetih po drugem roku

do 30. oktobra 2024

Izbirni postopek

Vpisni pogoji

Univerzitetni študijski programi

V univerzitetne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika in tehnologije komuniciranja, Telekomunikacije ter Medijske komunikacije se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil splošno maturo,
  2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen za študijski program Elektrotehnika, kjer lahko kandidat opravlja predmet Elektrotehnika tako v okviru poklicne in tudi kot predmet splošne mature,
  3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od naslednjih maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk.

Visokošolski strokovni študijski programi

V visokošolske strokovne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije ter Informatika in tehnologije komuniciranja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu,poklicni maturi oziroma splošni maturi 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.