Kdaj, kako?

RAZPIS ZA VPIS

Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na spletni strani VPIS, MIZŠ in spletnem portalu eVŠ

Nov razpis izide v začetku februarja.

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan Datum bo znan po izidu novega razpisa.

PRVI PRIJAVNI ROK

E-prijava na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prija...
Datum bo znan po izidu novega razpisa.
Pošiljanje pisnih sklepov o rezultatih prvega roka izbiranega postopka Datum bo znan po izidu novega razpisa.
Pritožbeni rok – prvi rok Datum bo znan po izidu novega razpisa.

DRUGI PRIJAVNI ROK

OBJAVA PROSTIH MEST ZA DRUGI PRIJAVNI ROKDatum bo znan po izidu novega razpisa.
E-prijava na spletnem portalu eVŠDatum bo znan po izidu novega razpisa.
Pritožbeni rok – drugi rok Datum bo znan po izidu novega razpisa.

VPIS V PRVI LETNIK

Vpis sprejetih v prvem rokuDatum bo znan po izidu novega razpisa.
Vpis naknadno sprejetih po prvem rokuDatum bo znan po izidu novega razpisa.
Vpis sprejetih v drugem rokuDatum bo znan po izidu novega razpisa.
Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mestDatum bo znan po izidu novega razpisa.
Vpis naknadno sprejetih po drugem rokuDatum bo znan po izidu novega razpisa.

Izbirni postopek

Vpisni pogoji

Univerzitetni študijski programi

V univerzitetne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika in tehnologije komuniciranja, Telekomunikacije ter Medijske komunikacije se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil splošno maturo,
  2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen za študijski program Elektrotehnika, kjer lahko kandidat opravlja predmet Elektrotehnika tako v okviru poklicne in tudi kot predmet splošne mature,
  3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od naslednjih maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk.

Visokošolski strokovni študijski programi

V visokošolske strokovne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije ter Informatika in tehnologije komuniciranja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu,poklicni maturi oziroma splošni maturi 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.