Kdaj, kako?

RAZPIS ZA VPIS

Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na spletni strani VPIS, MIZŠ in spletnem portalu eVŠ

9. februar 2021

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan petek, 12. in sobota, 13. februar 2021

PRVI PRIJAVNI ROK

E-prijava na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prija...
od 16. februarja do 19. marca 2021
Pošiljanje pisnih sklepov o rezultatih prvega roka izbiranega postopka do 30. julija 2021
Pritožbeni rok – prvi rok 15. avgust 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK

OBJAVA PROSTIH MEST ZA DRUGI PRIJAVNI ROK19. avgust 2021
E-prijava na spletnem portalu eVŠod 20. do 27. avgusta 2021
Pritožbeni rok – drugi rok 4. oktober 2021

VPIS V PRVI LETNIK

Vpis sprejetih v prvem rokuod 2. avgusta do najkasneje 17. avgusta 2021
Vpis naknadno sprejetih po prvem rokudo 30. septembra 2021
Vpis sprejetih v drugem rokuod 24. do 30. septembra 2021
Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mestod 28. do 30. septembra 2021
Vpis naknadno sprejetih po drugem rokudo 30. oktobra 2021

Izbirni postopek

Vpisni pogoji

Univerzitetni študijski programi

V univerzitetne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika in tehnologije komuniciranja, Telekomunikacije ter Medijske komunikacije se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil splošno maturo,
  2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen za študijski program Elektrotehnika, kjer lahko kandidat opravlja predmet Elektrotehnika tako v okviru poklicne in tudi kot predmet splošne mature,
  3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od naslednjih maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk.

Visokošolski strokovni študijski programi

V visokošolske strokovne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije ter Informatika in tehnologije komuniciranja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu,poklicni maturi oziroma splošni maturi 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.