Skupni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Študijski program 1. stopnje Mehatronika je strukturiran tako, da je usmerjen k pridobivanju sodobnih praktičnih znanj iz področja mehatronike, ki so nujno potrebna pri razvoju novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in posodabljanje proizvodnih tehnologij v industriji, menedžmentu proizvodnje, servisnih dejavnostih ipd. Študijski program je sodobno zasnovan in temelji na najnovejših dognanjih s področja mehatronike.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
visokošolski strokovni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

30

Osnovni podatki

Temeljni cilj novega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika je izobraziti in usposobiti diplomante za samostojno strokovno inženirsko delo v skladu z evropskimi smernicami prestrukturiranja industrije in potrebami slovenskega gospodarstva. Učne vsebine zajemajo poleg premišljenih teoretičnih osnov tudi vsa strokovna znanja, ki so znanstveno in v praksi preverjena ter potrebna za visoko produktivno in kakovostno inženirsko delo v industriji. Obvezne učne vsebine je možno nadgraditi z usmeritvenimi znanji in sodobnimi strokovnimi veščinami preko izbirnih predmetov.

Diplomanti dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija bodo sposobni praktično uporabiti pridobljena znanja za reševanje zahtevnih strokovnih problemov na področju mehatronike. Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika tako po vsebini kot tudi strukturi zagotavlja kakovostno izobraževanje inženirjev mehatronike za potrebe slovenskega in evropskega gospodarstva. Struktura študijskega programa ustrezna in primerljiva s sorodnimi študijskimi programi v Evropi.

Opravljanje študijskih obveznostih poteka na dveh fakultetah FERI in FS v približno enakem deležu.

Naslov programa: Skupni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – visokošolski strokovni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 30 redni študij
Smeri: Program nima smeri.
Pridobljeni naziv: diplomirani/a inženir/ka mehatronike (VS)
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za robotiko, FERI
  • Fakulteta za strojništvo, FS

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si