Facebook Instagram YouTube

O fakulteti

Poslanstvo fakultete

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI) posredujemo študentom znanja, temelječa na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu ter jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Vizija fakultete

Utrditi položaj mednarodno prepoznavne univerzitetne izobraževalne in raziskovalne ustanove na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, medijskih komunikacij, telekomunikacij in mehatronike v srednji Evropi, ki bo kakovostna in privlačna za dodiplomske in podiplomske študente iz Slovenije in mednarodnega prostora.

Strateške usmeritve

  • izboljševanje pedagoškega dela, temelječega na znanstvenoraziskovalnem delu,
  • doseganje mednarodno primerljive znanstvenoraziskovalne odličnosti,
  • povečanje deleža motiviranih študentov iz Slovenije in tujine,
  • ohranjanje deleža aplikativnih in razvojnih nalog ter sredstev,
  • posodabljanje pedagoške in raziskovalne infrastrukture,
  • spodbujanje prenosa znanj in tehnologij v okolje.

Ključne vrednote

  • akademska odgovornost,
  • kakovost pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela,
  • visoki etični standardi,
  • družbena odgovornost in trajnostni razvoj.

Študij s tradicijo in prihodnostjo

Študij elektrotehnike v Mariboru je stekel spomladi leta 1960 v okviru tedanje Višje tehniške šole, ki je bila ustanovljena na iniciativo mariborskih gospodarskih organizacij in strokovnih združenj leta 1959. Maribor je bil tedaj najbolj razvito industrijsko središče v Sloveniji in je čutil veliko potrebo po kadrih z višješolsko izobrazbo. Višja šola, postavljena v to industrijsko okolje, je najlažje in najhitreje zadovoljila velike kadrovske potrebe, razvita industrija pa je šoli pomagala z visoko kvalificiranim in znanstvenim kadrom z bogatimi praktičnimi izkušnjami.

Leta 1973 je Višja tehniška šola prerasla v Visoko tehniško šolo, ta pa leta 1985 v Tehniško fakulteto. Leta 1995 se je Tehniška fakulteta razdelila na štiri samostojne fakultete, med katerimi je tudi današnja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Hiter razvoj fakultete v zadnjih dveh desetletjih lahko pripišemo njenemu spoznanju, da je razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti osnova za kakovosten napredek visokošolskega izobraževalnega procesa in tehnološko posodobitev industrije. Danes je Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru doma in v svetu uveljavljena srednjeevropska visokošolska ustanova, ki jo odlikujejo ustvarjalni in ambiciozni sodelavci, vpetost v mednarodne akademske povezave, širok nabor prenovljenih študijskih programov in tesna povezanost z gospodarstvom. Skupaj z našimi študenti, diplomanti, sedanjimi in bivšimi sodelavci smo lahko ponosni na prehojeno pot. Z odločnostjo, znanjem in trdim delom pa se bomo lahko uspešno soočili tudi z izzivi v prihodnosti.

Učitelji in drugi sodelavci na fakulteti so vpeti v mednarodne in domače raziskovalne aktivnosti. Diplomanti naše fakultete so po doseženem znanju primerljivi s tistimi, ki so zaključili študij na priznanih evropskih univerzah, zato smo vključeni v mednarodne projekte za mobilnost učiteljev in študentov, npr. ERASMUS. Da so lahko študentje s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru popolnoma konkurenčni s tistimi na Zahodu, nam dokazujejo številni odmevni uspehi naših študentov na mednarodnih znanstvenih tekmovanjih najvišjega ranga.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si