Facebook Instagram YouTube

Pogosto zastavljena vprašanja

Na tej strani se nahaja seznam pogosto zastavljenih vprašanj, s katerimi vam želimo olajšati iskanje odgovorov. Če med navedenimi pojasnili ne najdete odgovora na vaše vprašanje, nas prosim kontaktirajte na feri@um.si.

Splošno o bolonjskem študiju

1. Kaj je bolonjski študij?

Bolonjski študij je nov način študija, ki so ga definirale in sprejele skoraj vse evropske države. Namenjen je predvsem poenotenju procesa študija, poenotenju nazivov diplomantov in prenosljivosti kreditnih točk med vsemi univerzami, ki izvajajo svoje študijske programe po bolonjsko. Univerza, ki želi izvajati bolonjske študijske programe, mora zanje pridobiti akreditacijo, s čimer se tovrstno izvajanje programa dovoli.

2. V čem je prednost bolonjskih programov pred starimi?

Bistvene prednosti novih, bolonjskih študijskih programov napram starim so predvsem:

 • primerljivost študija po vsej Evropi,
 • problemsko usmerjeno poučevanje,
 • sprotni študij in hitrejše dokončanje študija,
 • možnost izbiranja različnih izbirnih predmetov,
 • univerzalno priznavanje doseženih nazivov,
 • prenosljivost opravljenih študijskih obveznosti med vsemi univerzami.

3. Kaj je ECTS (kreditna točka)?

ECTS je kratica za European Credit Transfer and Accumulation System ali evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk študija. V bistvu je enota za količino truda, ki ga mora študent nameniti za uspešno opravljanje posamezne učne obveznosti - 1 ECTS pomeni 30 ur študentovega dela.

Vsak predmet oz. učna enota, ki jo lahko študent opravi v času študija, je ovrednotena s številom ECTS. Če je nek predmet ovrednoten s 6 ECTS, to pomeni, da bo moral študent (v povprečju) vložiti 6x30=180 ur svojega časa, da bo predmet uspešno opravil. V te ure je vštet celoten trud študenta, torej skupni čas, ki ga preživi na predavanjih, porabi za laboratorijske vaje, izdelavo projekta in samostojno učenje.

Prednosti ovrednotenja študija z ECTS so:

 • prenosljivost ECTS točk med vsemi evropskimi univerzami (ki imajo sprejete bolonjske študijske programe),
 • poljubna izbira (prosto) izbirnih predmetov v višini zahtevanega števila ECTS,
 • poenotenje števila zahtevanih ECTS med različnimi programi.

O študiju na FERI

4. Kdo se lahko vpiše in pod kakšnimi pogoji?

V univerzitetni študijski program (UN) se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V visokošolski strokovni študijski program (VS) se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo,
 • kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

5. Kako dolgo traja študij?

Tako univerzitetni (UN) kot visokošolski strokovni (VS) študij traja 3 leta oz. 6 semestrov. V tem času mora študent zbrati 180 ECTS.

6. V čem je razlika med univerzitetnim (UN) in visokošolskim strokovnim (VS) študijem?

Univerzitetni študijski program (UN) daje poudarek močnim temeljnim znanjem in vrhunski strokovnosti ter je namenjen predvsem študentom, ki želijo nadaljevati študij na magistrski in doktorski bolonjski stopnji.

Visokošolski strokovni študijski program (VS) daje poudarek praktičnim uporabnim znanjem in strokovnosti ter je prvenstveno namenjen takojšnji zaposljivosti diplomantov.

Podrobnejši opis posamezne vrste študija (UN in VS) za posamezne študijske programe najdete na predstavitvenih straneh posameznih programov.

7. Kakšen naziv dobim po končanem študiju?

Po uspešno končanem študiju dobi diplomant študijskih programov na FERI strokovni naziv glede na program in vrsto študija, ki ga zaključi:

Diplomanti univerzitetnih študijskih programov dobijo naziv diplomirani/a inženir/ka (UN) ustreznega študijskega programa

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa dobijo naziv diplomirani/a inženir/ka (VS) ustreznega študijskega programa

8. Kako je z zaposlitvijo po končanem študiju na FERI?

Zaposlitev je za uspešne diplomante FERI na voljo zelo veliko. Razvoj sodobne družbe namreč zahteva vse več visoko izobraženih inženirjev s področij, ki jih študij na FERI pokriva.

Potrebe gospodarstva po kadrih, kakršni so diplomanti FERI, so že vrsto let večje od števila strokovnjakov, ki so na voljo. Trendi podobno stanje napovedujejo tudi v prihodnje, saj se z nenehnim razvojem sodobne informacijske družbe potreba po tehnično podkovanih kadrih, ki hkrati obvladajo še poslovna in organizacijska znanja, nenehno veča.

9. Katera delovna mesta so na voljo diplomantom FERI?

Seznam možnih delovnih mest in tipične zaposlitve diplomantov študijskih programov na FERI si oglejte pri opisih posameznih študijskih programov.

10. Kakšno predznanje je potrebno za študij na FERI?

Študij na FERI je zasnovan tako, da ob splošnem srednješolskem znanju (opravljena matura, poklicna matura ali katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1.6.1995) ne predvideva posebnih predznanj. Vse, ki imajo veselje in interes za sodobne tehnologije in motivacijo za ustvarjalno delo v svojem bodočem poklicu, čaka prihodnost polna zanimivih izzivov.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si